Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Opvoedcoaching en Kindercoaching 2017/2018

Artikel 1 Toepassing: 
De algemene voorwaarden voor het jaar 2017/2018 zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen I am beloved Opvoedcoaching en Kindercoaching en de ouder, het kind.

 

Artikel 2 Informatieverstrekking aan derden:
De gegevens die u verstrekt in het intakeformulier zijn alleen bedoeld voor de Opvoedcoach&Kindercoach / Pedagoog ter inventarisatie van uw situatie om een gedegen plan van aanpak met u op te stellen welke aansluit bij uw wensen en situatie.
Voor eventueel overleg met derden over (aldus het delen van) deze vragenlijst of het opvragen van medische informatie elders zal immers apart schriftelijk toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd middels een medische machtiging.
De aan I am beloved gegeven informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt hierdoor gewaarborgd.
I am beloved Opvoedcoaching en Kindercoaching staat voor een vertrouwde samenwerking tussen Opvoedcoach&Kindercoach / Pedagoog en ouder / kind.
I am beloved Opvoedcoaching is er niet om u te veroordelen, maar om u te helpen, en om ervoor te zorgen dat u als ouder / kind weer in uw eigen kracht komt te staan.

 

Artikel 3 Beroepscode Pedagogen:
Als Opvoedcoach&Kindercoach / Pedagoog dient I am beloved zich te houden aan de beroepscode voor (Ortho)Pedagogen.
Betreffende het ouderlijk gezag betekent dit als volgt;
In het geval dat ouders gescheiden zijn, maar beide het ouderlijk gezag over het kind hebben, dienen ze beiden in te stemmen met de aanmelding voor Kindercoaching.
Opvoedcoaching kan wel zonder toestemming van de ex-partner gegeven worden omdat opvoedcoaching oudergericht is en niet kindgericht. 
Opvoedcoaching is een vorm van pedagogische ouder-ondersteuning.

Artikel 4 Werkwijze:

De Opvoedcoach&Kindercoach / Pedagoog kijkt samen met de ouder naar de situatie en zal samen met de ouder mogelijke passende oplossingen bedenken. De ouder wordt hierbij ondersteund, gecoacht en zal samen met de Opvoedcoach&Kindercoach / Pedagoog inzicht verkrijgen in positieve, liefdevolle en gelijkwaardige opvoedmethoden.
I am beloved Opvoedcoaching en Kindercoaching geeft o.a. pedagogisch advies per mail en telefonisch consult, en verzorgt (online) trainingen en cursussen. Als ouder past u het geleerde zelf toe in de praktijk.
Omdat de ouder en het kind worden versterkt in zijn zelflerend en zelfsturend vermogen betreft de Opvoedcoaching en Kindercoaching een inspanningsverbintenis. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid:
I am beloved Opvoedcoaching en Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die ouder of kind hebben genomen, zoals bijvoorbeeld bij groepstrainingen; schade aan andere deelnemers.
Indien u schade aanricht op bezittingen of eigendommen van ons of andere deelnemers, kunnen we deze schade op u verhalen.
Mede gelet op de inspanningsverbintenis genoemd in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, kan I am beloved Opvoedcoaching en Kindercoaching nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade aan u of uw kind.

 

 

Artikel 6 Annulering en Tarieven:
Gelieve 24 uur van te voren de afspraak per mail of telefoon te annuleren.
I am beloved gelooft dat goede zorg hoeft niet duur te zijn.

Om elke ouder van dienst te kunnen zijn kiest I am beloved er bewust voor om de tarieven ruim onder de reguliere tarieven van andere opvoedkundigen te plaatsen. Omdat wij onze tijd, kennis, deskundigheid, liefde en passie in onze pedagogische hulp en trainingen steken, vragen wij wel een onkostenvergoeding voor de aangeboden hulp.
De tarieven zijn vermeld op onze website www.iambeloved.nl
Het is onze wens dat elke ouder, met elke portemonnee terecht kan voor opvoedkundige hulp.
I am beloved is er om de maatschappij écht van dienst te kunnen zijn.
I am beloved behoud zich het recht voor om de tarieven te mogen wijzigen.


Artikel 7 Klachten:
Indien u niet tevreden bent over een van de aangeboden diensten dan verzoeken wij u vriendelijk om deze klacht binnen 14 dagen schriftelijk te doen toekomen per mail aan info@iambeloved.nl .
De klacht zal spoedig door I am beloved opgepakt worden, en samen kijken we naar de mogelijke oplossingen waarbij beide partijen de klacht naar tevredenheid kunnen afronden.

 

Artikel 8: Wijzigen algemene voorwaarden
I am beloved behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op ieder moment te mogen aanpassen en aanvullen. 

 

Artikel 9: Auteursrecht I am beloved

Niets van deze website, van de (online) trainingen, (online) cursussen, het boek voor ouders en het kinderboek mag verveelvoudigd en/of geopenbaard worden zonder schriftelijke toestemming van I am beloved.  
I am beloved is een geregistreerd handelsmerk, en op alle werken van I am beloved berust het exclusieve auteursrecht.

Artikel 10: Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt Algemene Verordering Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. 
Dit houdt in dat I am beloved verplicht is om:


-u mede te delen welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt.

-zorgvuldig en bewust met uw gegevens om te gaan.
-uw gegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze gebruikt worden
-u inzage te geven in uw gegevens bij I am beloved, u ze mag corrigeren en u I am beloved mag verzoeken ze te verwijderen.
I am beloved zal wanneer u wenst overgaan tot verwijdering en u een bevestiging geven van verwijdering.
-datalekken te melden.
-u schriftelijk toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens ten behoeve van de opvoedondersteuning, opvoedcoaching of kindercoaching bij I am beloved.